تبلیغات
my little world - دربـاره ی مـن
...summer's wonderful seconds
http://upcity.ir/images2/98286963616169793735.png

ニコちゃん のデコメ絵文字اسـم اصـلیـم:سـوگـنـدニコちゃん のデコメ絵文字
可愛い のデコメ絵文字اسـم نـتـی:میس فـرنـچ-خـانـوم فرانسـوی可愛い のデコメ絵文字
゜*天気/かわいい*゜ のデコメ絵文字متـولـد:6اسفـنـد سـال 1380 ゜*天気/かわいい*゜ のデコメ絵文字
シンプル のデコメ絵文字شـهـر:بـوشـهـرシンプル のデコメ絵文字
シンプル のデコメ絵文字 سـن:13  シンプル のデコメ絵文字
かわいい のデコメ絵文字خـواهـر و بـرادر:یـک خـواهـر 5سـالـهかわいい のデコメ絵文字
可愛い のデコメ絵文字کلـاس:میـرم هفتـم可愛い のデコメ絵文字
(タイトルなし) のデコメ絵文字آرزو:سفـر به کـره،یـک خـواننـده کـی پـاپ شـدن (タイトルなし) のデコメ絵文字.
可愛い のデコメ絵文字علـایـق:نـت گـردی،تـلـویزیـون نـگـاه کـردن،فیلـم دیدن،آهـنـگ گـوش دادن،نقـاشـی کـردن،لـاک زدن،قـالـب سـازی و....可愛い のデコメ絵文字
シンプル のデコメ絵文字متنـفـر از:درس خـونـدن،مـرتـب کـردن اتـاق،شلوغـی،انتقـاد کـردن از شخصیتـم،ایـراد گیری از شخصیتـم،رفتـن بـه پـارک و...シンプル のデコメ絵文字
可愛い のデコメ絵文字غـذاهـای مـورد علـاقـه:لـازآنیـا،فسـت فـود،همـبـرگـر،قـرمـه سـبـزی،خـورش کـرفـس و..可愛い のデコメ絵文字
棒人間 -動く- のデコメ絵文字غـذاهـای مـورد تـنـفـر:مـاهـی،مـاش،عـدس ،تـن مـاهـی و..棒人間 -動く- のデコメ絵文字
シンプル のデコメ絵文字گـروه خـونـی:b+シンプル のデコメ絵文字
゜*天気/かわいい*゜ のデコメ絵文字دسـت چـپ゜*天気/かわいい*゜ のデコメ絵文字


(タイトルなし) のデコメ絵文字سـوال دیگـه ایـه در خـدمتـم!(タイトルなし) のデコメ絵文字