تبلیغات
my little world - Exo
...summer's wonderful seconds

Exo

سه شنبه 3 تیر 1393 06:45 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ

http://upcity.ir/images2/99713890060268792724.jpg
سلام عـرض(درستـه؟) شـد
عـاغـا تمـام انـرژیـم تحلیـل رفتـه
مثلـاً اومـدم رژیـم سیـب بگیـرم(زرت)سیب نـداشتیـم!

خـو آدم ایـن دختـر کـره ای هـا رو میبینـه ایـن جـوری میشـه:

هیچـی دیـه!+کسـی فیلـم کـره ای برای دانلود سـراغ نـداره؟
حـوصلـه ام سـر رفتـه:)
+آهـنـگ last rome از infintie رو عشقـه!الـان شمـا نمیتـونیـن تلفظـش کنیـن نـه؟
دانلـود ایـن آهـنـگ:کلیـک
+ادامـه عکـس هـای خنـده دار از exo
+منبـع:kpopcrazy.blogfa.com

+بـای

اینجا Luhan میگه : Baekhyun رو بغل کرده بودی؟

ایـن تـائـو هـم کـرم داره هـا بچـه قلـدر:ا


چنی فـکـر میکنـی داری چ غلطی میکنـی؟برو خـدا رو شـکـر کـن دختـر نیستـی کـه بلـا سرت میـومـد:ا

چنـی میزنـم داغـونـت میکنمـا!میخـوای عشخـم دیسـک کمـر بگیـره؟برو از یکـی دیگـه بخـواه


سوهـو خستـه شـده:D

چ قـدر سـوهـو حـرفه ای چشمـک میزنـه!مـن کـه نصـف صورتـم بخـاطر چشمـک تو هـم میشـه!معلـوم نیس چـی بـوده کـه بچـه ایـن قـدر ذوق کـرده!

ایـن بکیـون هـم چ قـدر لـوسـه!

تن کـای و دی او میخـاره

موافقـم شـدیـد!

cm : fixed
last edited : چهارشنبه 4 تیر 1393 08:16 ب.ظ