تبلیغات
my little world - studying:)
...summer's wonderful seconds

studying:)

پنجشنبه 5 تیر 1393 03:33 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/56993724479158521253.jpg
بـونجـور
عـاغـا یـه سـوال بـرام پیش اومـده:

اگـه ''یـه ''معلـم نمیتـونـه همـه ی درسـا رو درس بـده،"یـه''دانـش آمـوز چطـوری میتـونـه همـه ی درسـا رو یـادبگیـره؟
هـان؟
+امـروز جلسـه ی اول کلـاس ایروبیکـه
+فردا هـم شـایـد رفتیـم خـونـه ی پسـر عمـوی بـابـام!!!!!!!
+قبـول داریـن هـر چنـد خیلـی از درس بدمـون میـاد ولی تـآبستـونـا دلمـون بـراش تنـگ میشـه؟
مـن کـه قبـول نـدارم،چـون امسـال ب خـاطـر همیـن درس جـونـم بـه لبـم رسیـده بـود!(زرت)
+ادامـه مطلـب کلـی حـرف دربـاره ی مـدرسـه و درس و...
+مـن میـرم بـای
خـالـی بنـدی!
ایـن جـا هیچ خبـری نیسcm : نظرات
last edited : پنجشنبه 5 تیر 1393 03:58 ب.ظ