تبلیغات
my little world - im straving+talking
...summer's wonderful seconds

im straving+talking

سه شنبه 10 تیر 1393 02:13 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/14760348252840861353.jpg
hi
عـاغـا یعنـی بزنـم اینـا رو بکشمـا!
بعضیـاتـون چ قـدر پرروئیـد!
یـه آپ وب بنـده رو نخـونـده،میگـه وب جـدیـد زدم ،آپ کـردم و....
+میگـم ایـن بچـه هـا چشـون شـده؟
کم مـونـده عکـس خودشـون در حـالـی کـه گـریـه میکنـن رو بزارن تو وبشـون،همشـون افسـردگـی دارن!
والـا1
+اینـو بخـون:
منـــــم بیـام؟
-نـه عـزیزم،مـا میخـوایـم بـریـــم آمپـول بزنیـم!
.
.
.
.
گنـدتـریـن نوستـالـژی بچگیـم،وقتـی میخـواستـن منـو از خـودشـون بـاز کنـن!چ قـدر خـَـز شـده!
+ادامـه حـرف دارم


عـاغـا کلـاس زبانمون از شنبـه شـروع شـد،به لطـف پـدر گرامـی جلسـه ی اول دیر رسیـدم
معلمـه دیوونـس!
همـش دربـاره ی شـوهـرش حـرف میزنـه!
میخـواد مثلـاً جملـه مثـال بزنـه،مینویسـه:
i kil my husband
خو اینجـا رو بیخیـال،هـر چـی ازش میپـرسـی میگـه حـدس بزن،بعـد پـرسیـد بـا چـی(یعنـی بـا چـی میکشتش)
مـن گفـتـم:
بـا چـاقـو؟(فـارسـی نگفتـم ک!خـارجـی گفتـم)
چیزی نگفـت بعـد آخـرش هـم خودش جواب داد و گفت :
بـا یـه بـوس

حـالـا شمـا حـال منـو تـرسیـم کن!
آخـه ایـن دیوونـه س!نصـف کلـاس رو دربتآره ی بیوگـرافـی خودش حرف میزنـه!
حـالـا بچـه هـای کلـاس هـم کـه دسـت کمی ازش نـدارن!یکیشـون پـرسیـد شوهـرتـون چن سـالشـه؟
خو آخـه بـه تـو چـه!
+خیلـی دربـاره ی همسـرشون حرف میزنـن!(معلمـه)خـو آخـه شمـا حـال منـو ترسیـم کنیـد چ قـدر حـدسـی ک زدم بـا اون چیزی ک اون تو ذهنـش داشت بهـم شبیـه بـودن!
+کـی هفت سنـگ میبینـه؟خعلـی بـاحـالـه!
+مـن کـه دارم از گرسنـگـی ضعـف میکنـم!+سحـری لـازانیـا خوردم کـه اون قـدر سنگیـن شـده بـودم ک خـوابـم نمیبـرد!

+حـرف دیگـه ای نیس،خـوش بـاشیـدcm : to fixed post
last edited : سه شنبه 10 تیر 1393 02:49 ب.ظ