تبلیغات
my little world - nails
...summer's wonderful seconds

nails

شنبه 12 بهمن 1392 06:07 ب.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ
http://upcity.ir/images2/48940248742130674747.jpg

سـلـام
امـروز اومـدم بـا یـه آپ جـدیـد!
+تـوی نـظـر سـنـجـی شـرکت کنیـن،نـظـر بـدین و از صـفحـه هـای جـانـبـی دیـدن کنیـد!
+یـه نـوع طـرح نـاخـن(آمـوزشش) ادامـه س،خـودم امتحـانـش کـردم خیلـی عـالیـه وآقـعـاً!

1.اول بـرق نـاخـون رو بزنیـن،چـون بـاعـث میشـه کـه بقیـه ی لـاک هـا بآ دوام تـر شـن.بـعـد از خشـک شـدن بـرق نـاخـن،بـا چسـب نـواری دور و اطـراف نـاخنتـون رو بپـوشـونیـن تـا در قسمـت هـای بـعـد کـار پـوسـت دستتـون رنـگـی نشـه.

                   

2.بـعـد یـه کـاسـرو پـر از اب کنیـن و سـعـی کنیـد کـه بـا دمـای اتـاق مطـابـقـت داشتـه بـاشـه.از ظـرف درسـت استفـاده کنیـد تـا اگـر کثیف شـد،مشکـلـی نبـاشـه.

                   

3.یـه رنـگ لـاک رو انتخـاب کنیـن،قـطـره قـطـره و بـا فـاصـلـه ی کـم از کـاسـه بـدون تکـون دادن اون بـزاریـد قطـره قـطـره بـه آرامـی بچکـه.

                   

4.از رنگـهـای مختـلـف دیگـه ی استـفـاده کنیـن و ان هـا را در کـاسـه بریزیـن.

                   

5.بـا یـه خـلـال دنـدان اون هـا رو حـالـت بـدیـن تــا بـه شـکـل زیبـایـی دسـت پیـدا کنـن.

                   

6.هـر چـقـدر دلتـون خـواسـت بـا خـلـال دنـدان در اون خـط ایجـاد کنیـد.

                   

7.بـعـد از اینـکـه طـرح دلخـواهتـان رو بـدسـت آوردیـن نـاخنتـون رو تـو اب فـرو ببـریـد تـا لـاک بـدستتـون بچسبـه.

                   

8.بـرای همـه ی نـاخـن هـاتـون ایـن کـار رو تـکـرار کنیـد. 

                   

9.بـعـد از تمـوم شـدن کـار دوبـاره از بـرق نـاخـون بـرای پـایـه ی کـار استفـاده کنیـد.

(این تکنیک با اینکه به نظر ساده می آید ولی بسیار مشکل است و حوصله زیادی می خواهد تا بتوان به نتیجه مورد نظر رسید.)


               ----------چند طرح زیبا که با استفاده از همین تکنیک درست شده اند.----------

          ایـن کـار حتمـاً جـواب میـده و اگـر خـراب شـد،بـدونیـن مشـکـل از خـودتـون بـوده!

+امـروز خعلـی گـنـد بـود!

ایـن چـه قرتـی بـازی ایـه کـه مـدرسـه هـا یـاد گـرفتـن!زنـگ انتقـلـاب دیگـه چیه؟

والــــا!

کـاری بـاری؟

بـای!
cm : پسـت ثـآبـت:-)
last edited : شنبه 12 بهمن 1392 06:25 ب.ظ