تبلیغات
my little world - sick me:ا
...summer's wonderful seconds

sick me:ا

جمعه 18 بهمن 1392 09:33 ق.ظ

author : α gιяℓ ƒяσм ραяιѕ

http://upcity.ir/images2/62632201164725400722.png
هـای گـایـز!
مـن مـریـض شـدم!:ا
گـلـوم شـدیدا درد میکنـه،ایـن دفعـه نـمـیگـم اپـم از چیـه،خـودتـون بـریـن ادامـه
خـوب،ادامـه

عـاغـا دیشـب قـرار بـود بـریـم خـریـد،نـرفتیـم!
بـه خـاطـر سـارآ!
دیـروز سـاعـت 6 و 10 دقیقـه ی صـبـح بـلـنـد شـدم،7از خـونـه رفتیـم با مـامـانـم امتحـان بسیـج بـدیـم بهمـون گفتـه بـودن 7 و 30 اونجـا بـاشیـم،تـا 9و خـورده ای بهمـون سـوالـای آزمـونـو دادن!
بعـد رفتیـم مـدرسـمـون آزمـون تیزهـوشـان بـدیـم،مـن تیزهـوشـانـه واسـم آسـون بـود ولـی بـرای همـه بسیـج آسـون تـر بـود،کلـاً مـن نـرمـال نیستـم!
هـه!
امـروز بـابـابـزرگـمـو بـردن بیمـارستـان عمـل کنـه،همـون طـور کـه گفتـم یـه عمـل خیلـی سـاده س ولـی بـازم خـودش میتـرسـه!
+آهـنـگ هـای mp3 ،wolf و mama از exo رو دان کـردم.
+امـروز رفتـم پـروفـایـل چـن و تـائـو رو بخـونـم دیـدم:
معمـولـاً tao و luhan تـوسـط lay (عشخ اینجـانـب)تنبیـه میشـن چـون اسنـکـای عشخـمـو یـواشـکـی میخـورن!منـم اگـه جـای عشخـم بـودم ادبشـون میکـردم،یعنـی چـه!
و اینـکـه عشخـم بـعـد از خـوردن یـه لیـوان آ*ب*ج*و قیـافـش عـوض میشـه!چـقـدر نتازک نـارنجیـه عشخـم!
+اینـکـه بهتـریـن دنسـر هـای اکسـو lay و kai هستـن!
بـلـه،عشـقـم هم مث خـودم بـا استـعـداد تشـریـف داره!
هعـی.....
+خـودم از آپـام خستـم شـده بـه خـاطـر همیـن چـن تـا عسک از عشخـم خـواهـم گـذاشـت:


ای جـان

اصلـاً همـه چـی تمـومـه!
http://upload.iranvij.ir/farvardin92/61973660240584507710.jpg
ایـن عـکـس تـو asian music awards از lay گرفتـه شـده!

چـرا لبـاسـت ایـن قـد بلـنـده؟
http://upcity.ir/images2/56330964336063935897.jpg
شبیـه زن و شـوهـرا شدیـن اینجـا!

خـوب،خـدافـظcm : fixed
last edited : جمعه 18 بهمن 1392 11:15 ق.ظ